ביטול עסקה

השימוש בחבילת ההגנה אינו מוגבל בזמן וניתן לבטלו בכל עת, בהודעה מראש ובכתב , 30 יום בטרם DW תנתק אתכם משימוש בחבילת ההגנה

 

בכל מקרה של ביטול חשבונכם יחויב בדמי התקנה בסך 100 ₪ ליחידת קצה (מחשב, שרת, טאבלט וכיו”ב)

 

הזכאות לביטול רכישת מוצרי תכנה הנה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן,

תשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע”א- 2010 נכון למועד הביטול.

ניתן לעיין בחוקים ובתקנות הרלוונטיים באמצעות מנועי חיפוש ובאתרים של ארגוני הצרכנות.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש – תשומת ליבכם, כי על פי הוראות הדין, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה שבוצעה מרחוק עד ל-4 חודשים מיום קבלת המוצר ובתנאים הקבועים בהוראות הדין, לרבות הדרישה להצגת תעודה המעידה על סטאטוס כאמור.

 

השימוש בחבילת ההגנה לעסקים קטנים ו/או  בחבילת ההגנה ו/או בכל אחד מהמוצרים המפורטים באתר datawatch  תחת datasheild אינו מוגבל בזמן וניתן לבטלו בכל עת, בהודעה מראש ובכתב 30 יום בטרם DW תנתק אתכם משימוש בחבילת ההגנה לעסקים קטנים ו/או בחבילת ההגנה ו/או בכל אחד מהמוצרים המפורטים באתר כאמור לעיל, למעט בכל הנוגע למוצר Cloud Mailbox   Defense (להלן-“CMD”). השימוש במוצר CMD כפוף להתחייבות שימוש הלקוח במוצר למשך 12 חודשים לפחות (להלן-“ההתחייבות”) כפי שיפורט להלן, בין אם באמצעות רכישתו במסגרת חבילת ההגנה לעסקים קטנים ו/או חבילת ההגנה ובין אם באמצעות רכישתו כמוצר בודד.

יודגש כי בהיעדר הודעת ביטול  כמפורט להלן, תתחדש ההתחייבות מאליה בתום 12 חודשי ההתחייבות הראשונים.

 

למען הסר ספק, השימוש במוצר  CMDניתן לביטול בכל עת כמפורט לעיל, בהודעה מראש ובכתב, 30 יום בטרם DW תנתק אתכם מהשימוש בו תוך חיוב חשבונכם בסכום היחסי אשר ייוותר ממועד הניתוק ועד לתום 12 החודשים ממועד תחילת השימוש במוצר.

 

בכל מקרה של ביטול חשבונכם יחויב בדמי התקנה בסך 100 ₪ ליחידת קצה (מחשב, שרת, טאבלט וכיו”ב).